Hizmetlerimiz

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacakların işe girişlerinde işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının belirlenebilmesi için sektörel olarak laboratuvar bulgularına ihtiyaç vardır. Laboratuvar bulgularına dayanılarak işyeri hekimi tarafından muayene raporunun düzenlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalışmalarında bir sakınca olmadığının (tehlike sınıfı ve yönetmeliğe bağlı olarak ) en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi tarafından takip edilmeli ve temin edilebilmektedir. - İşyeri hekimlerimiz her sektörde işe girecek çalışana oluşturulan prosedürlere göre gerekli tetkikleri yaptırır ve muayenelerini yapar. İşe uygunluklarını belgelerler. - Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar. - Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre zorunlu tutulan tüm sağlık tetkikleri ve sağlık raporunu ORHAN OSGB merkezine gelerek sağlık bakanlığından ruhsatlı olan laboratuvarımız aracılığı ile temin edebilirsiniz.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacakların işe girişlerinde işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının belirlenebilmesi için sektörel olarak laboratuvar bulgularına ihtiyaç vardır. Laboratuvar bulgularına dayanılarak işyeri hekimi tarafından muayene raporunun düzenlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalışmalarında bir sakınca olmadığının (tehlike sınıfı ve yönetmeliğe bağlı olarak ) en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi tarafından takip edilmeli ve temin edilebilmektedir. - İşyeri hekimlerimiz her sektörde işe girecek çalışana oluşturulan prosedürlere göre gerekli tetkikleri yaptırır ve muayenelerini yapar. İşe uygunluklarını belgelerler. - Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar. - Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre zorunlu tutulan tüm sağlık tetkikleri ve sağlık raporunu ORHAN OSGB merkezine gelerek sağlık bakanlığından ruhsatlı olan laboratuvarımız aracılığı ile temin edebilirsiniz.
Kurumumuz göz hastalıkları uzmanı tarafından Oftalmometrik ölçümler yapılarak çalışanın işe uygunluk raporu düzenlenir.
 • Doktor Muayenesi
 • Radyolojik Tetkikler
  • Akciğer Grafisi
 • Fizyolojik Tetkikler
  • Odiometri (İşitme Testi)
  • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
  • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Aşılama
  • Tetanoz
  • Hepatit B
 • Laboratuar Tetkikleri
  • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
  • Tam İdrar Tahlili (TIT)
  • Karaciğer Fonksiyon Testleri
  • AST, ALT, GGT
  • Böbrek Fonksiyon Testleri
  • Üre, Kreatinin
 • Serolojik Tetkikler
  • Hepatit B, Hepatit C ve HIV taramaları
 • Portör Taramaları
  • Burun, Boğaz, Gaita kültürleri ve Gaita Mikroskobisi
 • Toksikolojik Testler
  • İdrarda ve/veya kanda ALA, Bakır, Civa, Çinko, Kurşun, Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit vb.

ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.
Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, Eğiticilerin ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.
Eğitim konuları ve süreleri ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince planlanır ve uygulanır.
Kurumumuzda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamında İş Yeri Hekimi istihdamı yapılmaktadır.
İlgili yönetmeliği bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İş Yeri Hekimi İstihdamı Mevzuatı
Kurumumuzda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamında İş Güvenliği Uzmanı istihdamı yapılmaktadır.
İlgili yönetmeliği bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı Mevzuatı
Kurumumuzda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamında Diğer Sağlık Personeli istihdamı yapılmaktadır.
İlgili yönetmeliği bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Diğer Sağlık Personeli İstihdamı Mevzuatı
İşletmelerin yönetmelik kapsamında çalışanları için planladıkları tüm tetkikler ORHAN OSGB tarafından yapılmaktadır.
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ifade eder.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Bu bağlamda risk değerlendirmelerinin firmalara göre hazırlanması ve takibinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ'ne göre işlemler yapılır.
Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları...
Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder.
Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,İfade eder.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden acil durum planlarını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Acil durum planlarının firmalara göre hazırlanması ve tatbikatlarının organizasyonu için İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR YÖNETMELİĞİ ne göre düzenleme yapılır.
Konvert Kreatif