top of page

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

AMAÇ

Bu talimatın amacı; ORHAN OSGB de işlenecek olan kişisel verilerinizin, işlenme, saklanma amaçlarını ve imhasının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili konularda aydınlatmaktır.

 

KAPSAM

ORHAN OSGB ile kişisel verilerini paylaşan herkesi kapsar.

UYGULAMA

ORHAN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ LTD. ŞTİ.  (“OSGB”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 6331, 5510, 4857, 6098 ve bağlı diğer mevzuat, 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz OSGB tarafından sağlanmakta olan, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacı ile işveren ve çalışanlar ile iş birliği yapılarak sunulan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli, basit tıbbi sağlık laboratuvarı çalışanları ve muhasebe tarafından işlenmektedir.

 

Hizmet verilen firmaların faaliyet konularına ve çalışma şekillerine göre ayrıca OSGB’nin hizmet kalitesi kapsamında sözlü, yazılı, görsel, saha gözetim fotoğrafları, elektronik ortamda, çağrı merkezi, güvenlik kamerası, internet sitesi ve bunlar gibi benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

 

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, OSGB tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz, fotoğraf, imza.

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup, kargo veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

Muhasebe Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

Sağlık Bilgileriniz: Tıbbi anamnez bilgileriniz, Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, engelli sağlık kurulu raporlarınız ve diğer sağlık raporlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.

Eğitim Bilgileriniz: Eğitim durumunuzu gösterir diploma bilgileriniz, mesleki eğitim belgesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitim katılımı ve değerlendirme formu verileriniz.

www.orhanosgb.com/iletisim sitesine veya info@orhanosgb.com adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.

Merkezimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.

OSGB’ye iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile OSGB çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

 

OSGB tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi,

Kimliğinizi teyit etme,

İş güvenliği Uzmanının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği, Rehberlik, Risk Değerlendirmesi, Çalışma Ortamı Gözetimi, Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği görevlerini yerine getirmek,

Kamu sağlığının korunması, İş Güvenliği Uzmanlığı, Sağlık Tetkik Hizmetleri, Hijyen Eğitimi, İş Yeri Hekimliği, Saha gözetimi, Acil Durum Planlama Faaliyetleri ve Risk Değerlendirme Faaliyetleri hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla

Basit Tıbbi Laboratuvar yetki belgesi kapsamında Sağlık tetkiklerinin yapılması, sağlık hizmetleri ve finansmanın planlanması ve yönetimi,

İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.

Alınan Açık Rızaya dayalı olarak ikili sözleşmelerin yapılmış olduğu ve hizmet vermekte olduğumuz özel kurum ve kuruluşlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.

İç işleyişimiz ile günlük operasyonlarımızın planlanması ve yönetilmesi.

Memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.

Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.

Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.

Araştırma yapılması.

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.

Kalite, Hizmet Verilen Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.

Satış ve pazarlama, muhasebe ve sağlık hizmetleri, İSG Profesyonelleri bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan firmalarla ilişkinizin teyit edilmesi.

Pazarlama, Medya ve İletişim, Sosyal Medya, İnternet Reklamları, görsel ve işitsel her türlü reklam, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, OSGB’ye ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

 Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla OSGB tarafından ikili sözleşmeler kapsamında hizmet verilen şirketler ile, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile kargo, posta, e posta, fax, Whatsapp, sms, vesair yöntemlerle paylaşılabilecektir.

 

 Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve OSGB’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda OSGB’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve bağlı sair mevzuat

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı sair mevzuat

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı sair mevzuat

4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı sair mevzuat

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve bağlı sair mevzuat

29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

 Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

 

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 

 

 Veri Güvenliği

OSGB, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. (Şirketimiz ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine Sahiptir)

 

 Şikâyet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.orhanosgb.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu ’nu doldurarak;

Bağlarbaşı Mah. Çırak Sok. No:9A-B Maltepe/İstanbul adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “OSGB Koordinatörü” dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,

Noter kanalıyla gönderebilir

orhanosgb@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya

OSGB’ye hitaben yazdığınız “pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e imza ile imzalayarak isg@orhanosgb.com ’a e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.orhanosgb.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu’nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

bottom of page